Privacy Statement

Home > Privacy Statement

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar behandlingen av dina personuppgifter vid Ansell Healthcare Europe NV, Internationalelaan 55, 1070 Bryssel, Belgien, med företagsnummer 0437.593.328 och dess närstående företag i Ansell-gruppen (nedan kallat ”Ansell”, ”vi” ”oss”, ”vår”) i samband med ditt besök på vår webbplats www.ansell.eu (nedan kallad ”webbplatsen”) samt din kommunikation med oss via e-post, telefon, fax och sociala medier (t.ex. Facebook och LinkedIn).
 
ANMÄRKNING 1. Denna sekretesspolicy gäller inte behandling av personuppgifter för personer som väljer att  ansöka via ”Careers” (https://ansell.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl). Behandlingen av personuppgifter för sökande via ”Careers” regleras av en separat sekretesspolicy som finns tillgänglig på denna webbplats.
 
ANMÄRKNING 2. Om du vill ha mer information om hur vi behandlar personuppgifter via cookies (kakor), sociala plugin-moduler och andra typer av spårtekniker ber vi dig att läsa vår cookiepolicy.
 
1. ALLMÄNT
 
1.1. Du kan kontakta oss via e-post på privacy@ansell.com
 
1.2. I denna sekretesspolicy finns en hänvisning till vissa lagar eller förordningar samt eventuella ändringar, ersättningar eller upphävande av dessa lagar eller förordningar, inklusive eventuella relaterade verkställande beslut. 
 
1.3. Ansell förbehåller sig rätten att från tid till annan modifiera, ändra eller komplettera denna sekretesspolicy efter eget gottfinnande. Sådana modifieringar, ändringar eller kompletteringar kommer att meddelas via webbplatsen. Om du inte godkänner modifieringarna, ändringarna eller kompletteringarna får du inte längre använda webbplatsen. 
 
2. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR
 
2.1. När du använder vår webbplats eller våra sociala medier samlar vi in: 
 
teknisk information om enheten som du använder, t.ex. IP-adress, typ av webbläsare, geografisk plats och operativsystem 
 
information om ditt webbläsarbeteende, t.ex. hur lång tid ditt besök varar, vilka länkar du klickar på, vilka sidor du besöker och hur många gånger du besöker en viss sida. 
 
2.2. När du fyller i ett kontaktformulär på vår webbplats eller kontaktar oss via e-post, telefon, fax eller sociala medier samlar vi in: 
 
den grundläggande identitetsinformation som du tillhandahåller, t.ex. namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, mobilnummer, land och företaget som du arbetar för 
 
innehållet i dina meddelanden eller din förfrågan samt de tekniska detaljerna för själva kommunikationen (vem du talar med hos oss, datum, klockslag osv.) 
 
dina preferenser för det använda kommunikationsmediet 
 
allmänt tillgänglig information om din profil på sociala medier 
 
alla andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. 
 
2.4. Alla personuppgifter som anges ovan får vi direkt från dig. Det kan hända att vi får ytterligare information om dina preferenser och ditt surfbeteende från partners som Google. Om du behöver mer information om de personuppgifter som dessa parter behandlar och gör tillgängliga för andra hänvisar vi till deras respektive sekretesspolicyer. 
 
3. SYFTEN FÖR VILKA ANSELL ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 
3.1. Ansell behandlar dina personuppgifter för att på ett personligt och effektivt sätt ge dig den information om produkter och tjänster som du begär via webbplatsen, via e-post, telefon, fax eller sociala medier. 
 
3.2. Ansell behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, dvs. för att ge dig riktade meddelanden, information om kampanjer, erbjudanden och andra annonser från Ansell och utvalda partners.
 
3.3. Såvida du inte redan är en befintlig kund som har köpt liknande varor eller tjänster från oss och som vi vill rikta oss till med vårt eget marknadsföringsmaterial, skickar Ansell bara meddelanden, information om kampanjer, erbjudanden, nyhetsbrev och andra annonser via e-post eller andra personliga elektroniska kommunikationskanaler om du uttryckligen har samtyckt till att ta emot sådana meddelanden, information om kampanjer, erbjudanden, nyhetsbrev och andra annonser. 
 
3.4. Ansell behandlar dina personuppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter eller för att tillgodose rimliga förfrågningar från behöriga brottsbekämpande ombud eller representanter och statliga myndigheter eller organ, inklusive behöriga dataskyddsmyndigheter. 
 
Dina personuppgifter kan överföras på Ansells eget initiativ till polisen eller rättsliga myndigheter som bevis eller om det finns berättigade misstankar om en olaglig handling eller ett brott som begåtts av dig genom din registrering vid eller användning av webbplatsen, våra sociala medier eller annan kommunikation med oss. 
 
3.5. Ansell behandlar dina personuppgifter för att utföra statistiska analyser så att vi kan förbättra vår webbplats, annonsering, våra produkter och tjänster eller för att utveckla nya produkter och tjänster. 
 
3.6. Ansell kan behandla dina personuppgifter för att bevara berättigade intressen för Ansell, dess partners eller tredje part om din registrering vid eller användning av webbplatsen, sociala medier eller andra kommunikationskanaler kan betraktas som (a) ett brott mot relevanta användarvillkor eller immateriella rättigheter eller annan rättighet för tredje part, (b) ett hot mot säkerheten eller integriteten för webbplatsen, sociala medier eller andra kommunikationskanaler, (c) en fara för webbplatsen, sociala mediekanaler eller andra kommunikationskanaler eller något av Ansells eller underleverantörernas underliggande system från Ansell eller dess underleverantörer på grund av virus, trojanska hästar, spionprogram, sabotageprogram eller annan form av skadlig kod, eller (d) på något sätt uttrycker hat, obsceniteter, diskriminering, rasism, illvilja eller är sårande eller som på annat sätt är olämpligt eller olagligt. 
 
4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 
4.1. Behandlingen av dina personuppgifter för syftet som beskrivs i punkt 3.3 ovan är baserad på ditt samtycke. 
 
4.2. Om dina personuppgifter behandlas för syftet som beskrivs i punkt 3.1 kan vi, för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss, basera behandlingen av dina personuppgifter på nödvändigheten av att avtalet genomförs, eller i samband med ingåendet av avtalet. 
 
4.3. Behandlingen av dina personuppgifter för syftet som nämns i punkt 3.4 är nödvändig för en juridisk skyldighet som Ansell måste uppfylla. 
 
4.4. För syftena som nämns i punkt 3.1, 3.2, 3.5 och 3,6 ovan är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för våra berättigade intressen, såsom: 
 
kontinuerliga förbättringar av Ansells webbplats, sociala medier, produkter och tjänster för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse 
 
att hålla vår webbplats, våra sociala medier, produkter och tjänster skyddade från missbruk och olagliga aktiviteter 
 
marknadsföring av våra produkter, tjänster, varumärken och en övergripande framgångsrik kommersialisering av våra produkter och tjänster. 
 
5. TILL VEM ANSELL SKICKAR DINA UPPGIFTER
 
5.1. Ansell förlitar sig på personuppgiftsbiträden (tredje part) för att tillhandahålla vår webbplats och för att behandla dina personuppgifter för vår räkning. Dessa personuppgiftsbiträden får endast behandla dina personuppgifter på uppdrag av Ansell efter uttrycklig skriftlig instruktion från Ansell. 
 
Ansell garanterar att alla personuppgiftsbiträden väljs med vederbörlig försiktighet och att de är skyldiga att tillgodose säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. 
 
5.2. Ansell kan dela dina personuppgifter med andra enheter inom Ansell-gruppen. Vi kommer dock att säkerställa att alla Ansell-enheter är noga med att all behandling av dina personuppgifter överensstämmer med vad som anges i denna sekretesspolicy. 
 
5.3. Ansell vidarebefordrar inte dina personuppgifter på ett identifierbart sätt till någon annan tredje part än de som anges i punkt 5.1 och 5.2 utan ditt uttryckliga tillstånd. Ansell kan dock skicka anonymiserade uppgifter till andra organisationer som kan använda dessa data för att förbättra produkter och tjänster samt för att skräddarsy marknadsföring, visning och försäljning av dessa varor och tjänster. 
 
6. PLATS OCH ÖVERFÖRING
 
6.1. Ansell behandlar dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För att kunna behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs i artikel 3 ovan kan vi även överföra dina personuppgifter till andra Ansell-enheter eller till tredje part som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag utanför EES. Varje enhet utanför EES som behandlar dina personuppgifter kommer att vara skyldig att vidta lämpliga skyddsåtgärder vid behandlingen av dina personuppgifter. Sådana skyddsåtgärder kommer att vara följden av: 
 
att mottagarlandet har befintlig lagstiftning som kan betraktas som likvärdigt med det skydd som erbjuds inom EES 
 
ett kontraktsmässigt arrangemang mellan Ansell och denna enhet. Alla Ansell-enheter är parter i ett kontraktsmässigt avtal som är baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (överföring mellan registeransvariga) (Kommissionens beslut C(2004)5721). 
 
6.3. Ansell kan överföra anonymiserade och/eller aggregerade data till organisationer utanför EES. Om en sådan överföring äger rum kommer Ansell att säkerställa att det finns skyddsåtgärder för att garantera säkerheten och sekretessen för dina uppgifter och alla rättigheter beträffande dina personuppgifter som du har enligt gällande obligatorisk lag. 
 
7. KVALITETSSÄKRING
 
7.1. Ansell gör sitt yttersta för att enbart behandla de personuppgifter som behövs för att uppnå syftena i artikel 3 ovan. 
 
7.2. Dina personuppgifter behandlas bara så lång tid som behövs för att uppnå syftena i artikel 3 ovan eller fram till dess att du återkallar ditt samtycke för behandlingen av dem. Om du återkallar ditt samtycke kan detta innebära att du inte längre kan använda hela eller delar av vår webbplats. Ansell kommer att avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre behövs för syftena i artikel 3 ovan, såvida det inte finns: 
 
ett övergripande intresse hos Ansell, eller någon annan tredje part, att behålla personuppgifterna i identifierbart skick 
 
en juridisk eller regulatorisk skyldighet eller ett rättsligt eller administrativt beslut som hindrar Ansell från att avidentifiera dem. 
 
7.3. Du förstår att en viktig aspekt av våra marknadsföringsinsatser är att göra vårt marknadsmaterial mer relevant för dig. Ansell gör detta genom att anpassa din unika profil baserat på relevanta egenskaper som beskrivs i artikel 2 i denna sekretesspolicy, och använder sedan denna profil för att förse dig med meddelanden, information om kampanjer, erbjudanden, nyhetsbrev och andra annonser om produkter och tjänster som kan intressera dig. 
 
7.4. Ansell kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från såväl obehörig åtkomst och stöld som oavsiktlig förlust, manipulation och förstörelse. Ansells personal och Ansells personuppgiftsbiträden kommer bara ha åtkomst till de uppgifter som de behöver för sitt arbete samt vara underställda strikta sekretessförpliktelser. Du förstår att skyldigheten att skydda säkerheten och sekretessen uppfylls med alla rimliga medel, men att detta aldrig kan garanteras fullständigt. 
 
7.5. Om du har registrerat dig för att motta meddelanden, information om kampanjer, erbjudanden, nyhetsbrev och andra annonser via e-post eller andra personliga elektroniska kommunikationskanaler, kan du ändra dina inställningar för att ta emot sådana meddelanden och sådan information om kampanjer, erbjudanden, nyhetsbrev och andra annonser med hjälp av den uppsägningslänk som tillhandahålls i dessa meddelanden. 
 
8. DINA RÄTTIGHETER
 
8.1. Du har rätt att begära åtkomst till alla personuppgifter om dig som behandlas av Ansell. Ansell förbehåller sig rätten att debitera en administrativ avgift för flera på varandra följande begäranden om åtkomst som uppenbarligen lämnas för att orsaka olägenhet eller skada Ansell. Varje begäran måste ange för vilken behandlingsaktivitet du vill utöva din rätt till åtkomst och måste ange vilka datakategorier du vill få åtkomst till. 
 
8.2. Du har rätt att begära att alla personuppgifter som rör dig och som är felaktiga korrigeras utan kostnad för dig. Om du lämnar in en begäran om korrigering måste din begäran åtföljas av bevis på att dessa uppgifter är felaktiga. 
 
8.3. Du har rätt att återkalla ditt tidigare samtycke till behandling av dina personuppgifter. 
 
8.4. Du har rätt att begära att personuppgifter om dig raderas om dessa uppgifter inte längre behövs mot bakgrund av de syften som beskrivs i artikel 3 ovan eller om du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dem. Du måste dock komma ihåg att en begäran om radering utvärderas av Ansell med hänsyn till: 
 
övergripande intressen för Ansell eller någon annan tredje part 
 
juridiska eller regulatoriska skyldigheter eller rättsliga eller administrativa beslut som kan strida mot en sådan radering. 
 
Istället för radering kan du också begära att Ansell begränsar behandlingen av dina personuppgifter om (a) du bestrider uppgifternas riktighet, (b) behandlingen är olaglig eller (c) uppgifterna inte längre behövs för syftena som anges i artikel 3 ovan.
 
8.5. Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter om du kan bevisa att det finns allvarliga och berättigade skäl förknippade med specifika omständigheter som motiverar ett sådant motsättande. Om den avsedda behandlingen kvalificerar sig som direkt marknadsföring har du dock rätt att motsätta sig sådan behandling, kostnadsfritt och utan motivering. 
 
8.6. Du har rätt att från oss få alla personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 
 
8.7. Om du vill lämna en begäran om att utöva en eller flera av ovanstående rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@ansell.com. Ett e-postmeddelande med en begäran att utöva en rättighet kommer inte att tolkas som samtycke till behandling av dina personuppgifter utöver vad som krävs för att hantera din begäran. En sådan begäran bör tydligt ange vilken rätt du vill utöva och vid behov även orsakerna till detta. Den bör också vara daterad och signerad samt åtföljas av en digitalt inskannad kopia av ett giltigt ID-kort som bevisar din identitet. Om du använder kontaktformuläret kan Ansell be dig om din signerade bekräftelse och ett bevis på din identitet. 
 
Ansell kommer att utan dröjsmål bekräfta att din begäran har mottagits. Om din begäran är välgrundad ska Ansell uppfylla den så snart som möjligt, dock senast trettio (30) dagar efter att din begäran har mottagits. 
 
Om du har något klagomål angående Ansells behandling av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Ansell via e-postadressen som anges ovan. Om du fortfarande inte är nöjd med vårt svar, kan du lämna ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.