Privacy Statement

Home > Privacy Statement

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników przez firmę Ansell Healthcare Europe NV, Internationalelaan 55, 1070 Brussels, Belgium, numer rejestracyjny firmy 0437.593.328 oraz jej podmioty zależne należące do grupy Ansell (dalej: "Ansell", "my", "nasze"), w ramach wizyty w witrynie www.ansell.eu (dalej: "Witryna"), i komunikacji z nami przez pocztę e-mail, telefon, faks i media społecznościowe (takie jak Facebook i LinkedIn).
 
UWAGA 1. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych osób, które decydują się na aplikowanie o pracę za pośrednictwem sekcji "Kariera" (https://ansell.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl). Przetwarzanie danych osobowych kandydatów składających aplikacje za pośrednictwem sekcji "Kariera" podlega osobnemu oświadczeniu dotyczącemu ochrony danych osobowych, dostępnemu na tej stronie.
 
UWAGA 2. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych przy użyciu plików cookie, wtyczek społecznościowych i innych typów technologii śledzenia, zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami plików Cookie.
 
1. INFORMACJE OGÓLNE
 
1.1. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem privacy@ansell.com
 
1.2. Zawarte w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych odniesienia do określonych przepisów i postanowień obejmują również wszystkie zmiany, zastąpienia i anulowania tych przepisów i postanowień, w tym wszystkich powiązanych decyzji wykonawczych. 
 
1.3. Firma Ansell zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania, zmieniania i poprawiania niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych według własnego uznania. O takich modyfikacjach, zmianach i poprawkach będziemy informować za pośrednictwem Witryny. Brak akceptacji modyfikacji, zmian i poprawek oznacza utratę prawa do korzystania z Witryny. 
 
2. TYPY PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH
 
2.1. W przypadku korzystania z naszej Witryny i kanałów mediów społecznościowych, zbieramy: 
 
informacje techniczne powiązane z używanym przez przez użytkownika urządzeniem, takie jak adres IP, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna i system operacyjny, 
 
informacje dotyczące sposobu przeglądania, takie jak długość odwiedzin, klikane łącza, wyświetlane strony i liczba odwiedzin na stronie. 
 
2.2. W przypadku wypełniania formularza kontaktowego w naszej Witrynie lub kontaktowania się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, faksu lub kanałów mediów społecznościowych, zbieramy: 
 
podstawowe przesłane nam informacje dotyczące tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, kraj i firma, w której użytkownik jest zatrudniony, 
 
treść komunikacji lub zapytania i szczegóły techniczne samej komunikacji (adresat komunikacji, data, godzina itp.), 
 
preferencje dotyczące zastosowanego środka komunikacji, 
 
dostępne publicznie informacje zawarte w profilu mediów społecznościowych, 
 
wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać. 
 
2.4. Wszystkie powyższe dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika. Czasami możemy otrzymywać dodatkowe informacje na temat preferencji i zachowania użytkownika od partnerów, takich jak Google. Jeśli użytkownik wymaga dodatkowych informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez te strony i udostępnianych innym, prosimy o skonsultowanie się z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
 
3. CELE, DO KTÓRYCH FIRMA ANSELL WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA
 
3.1. Firma Ansell wykorzystuje dane osobowe użytkownika do zapewnienia mu w sposób spersonalizowany i efektywny informacji, produktów i usług zamówionych przez Witrynę, pocztę e-mail, telefon, faks lub kanały mediów społecznościowych. 
 
3.2. Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika do celów marketingowych, tj. zapewnienia użytkownikom spersonalizowanych informacji, promocji, ofert i innych reklam firmy Ansell i wybranych partnerów. 
 
3.3. W przypadku użytkowników innych niż obecni klienci, którzy zakupili już od nas podobne towary i usługi oraz którym chcemy przekazać nasze własne materiały marketingowe, firma Ansell przesyła informacje, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy pocztą e-mail lub innymi osobistymi kanałami komunikacji elektronicznej tylko w sytuacji, gdy użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na otrzymywanie takich informacji, ofert, biuletynów i innych reklam. 
 
3.4. Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkowników w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi lub wszelkimi rozsądnymi wnioskami agentów i przedstawicieli służb porządku publicznego, organów sądowych i agencji rządowych, w tym kompetentnych urzędów ochrony danych. 
 
Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane z inicjatywy firmy Ansell policji lub organom sądowym jako dowody uzasadnionych podejrzeń działań niezgodnych z prawem lub przestępstw popełnionych przez użytkownika przez rejestrację w lub użytkowanie Witryny, naszych kanałów mediów społecznościowych lub innych metod komunikacji. 
 
3.5. Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celu prowadzenia analiz statystycznych, dzięki którym możemy usprawniać naszą Witrynę, reklamy, produkty i usługi lub tworzyć nowe produkty i usługi. 
 
3.6. Firma Ansell może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia ochrony istotnych interesów firmy Ansell, jej partnerów lub stron trzecich, jeśli rejestracja użytkownika lub korzystanie z Witryny, kanałów mediów społecznościowych i innych kanałów komunikacji może zostać uznane za (a) naruszenie wszelkich obowiązujących regulaminów lub wykorzystanie praw własności intelektualnej lub dowolnych innych praw stron trzecich, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub spójności Witryny, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji, (c) zagrożenie dla Witryny, kanałów mediów społecznościowych, innych kanałów komunikacyjnych lub wszelkich podległych systemów firmy Ansell lub jej wykonawców ze względu na wystąpienie wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, złośliwego kodu lub wszelkich innych form złośliwego oprogramowania lub (d) w dowolny sposób szerzące nienawiść, obsceniczne, złośliwe, bolesne lub w inny sposób niewłaściwe lub nielegalne. 
 
4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
4.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika do celów opisanych w artykule 3.3 powyżej opiera się na zgodzie użytkownika. 
 
4.2. W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celu opisanego w artykule 3.1 oraz w celu podjęcia kroków przed podpisaniem umowy z nami, możemy oprzeć przetwarzanie danych osobowych użytkownika na konieczności wykonania postanowień tej umowy lub procesu zawarcia umowy. 
 
4.3. W przypadku celów opisanych w artykule 3.4, przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest konieczne dla spełnienia zobowiązań prawnych firmy Ansell. 
 
4.4. W przypadku celów opisanych w artykułach 3.1, 3.2, 3.5 i 3.6 powyżej, przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest konieczne w związku z naszymi legalnymi interesami, takimi jak: 
 
ciągłe usprawnianie Witryny, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług firmy Ansell w celu zapewnienia użytkownikom najlepszych możliwych wrażeń; 
 
zapewnienie ochrony Witryny, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed użytkowaniem niewłaściwym i niezgodnym z prawem; 
 
marketing i promowanie naszych produktów, usług, marek i ogólna pomyślna komercjalizacja naszych produktów i usług. 
 
5. STRONY, KTÓRYM FIRMA ANSELL PRZESYŁA DANE UŻYTKOWNIKÓW
 
5.1. Firma Ansell korzysta z usług stron trzecich w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do Witryny i przetwarzania danych osobowych użytkowników w naszym imieniu. Te strony trzecie mają uprawnienia do przetwarzania danych osobowych użytkowników w imieniu firmy Ansell wyłącznie na wyraźne, pisemne zlecenie firmy Ansell. 
 
Firma Ansell gwarantuje, że wszystkie strony trzecie zajmujące się przetwarzaniem danych są wybierane z odpowiednią starannością oraz są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i spójności danych osobowych użytkowników. 
 
5.2. Firma Ansell może udostępniać dane osobowe użytkowników innym podmiotom należącym do grupy Ansell. Jednakże zapewniamy, że wszystkie podmioty Ansell dołożą wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych użytkowników następowało zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych. 
 
5.3. Firma Ansell nie przesyła danych osobowych użytkowników w sposób umożliwiający ich identyfikację żadnym stronom trzecim innym niż wymienione w artykułach 5.1 i 5.2 bez wyraźnej zgody użytkownika. Jednakże firma Ansell może przesyłać dane po anonimizacji innym organizacjom, które mogą korzystać z tych danych w celu usprawnienia produktów i usług oraz dostosowania działań marketingowych, prezentacji i sprzedaży tych produktów i usług. 
 
6. LOKALIZACJA I TRANSFER
 
6.1. Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednakże w celu przetwarzania danych osobowych użytkowników do celów opisanych w Artykule 3 powyżej, możemy także przesyłać dane osobowe użytkowników do innych podmiotów grupy Ansell lub stron trzecich, które przetwarzają dane w naszym imieniu, poza teren EOG. Wszystkie podmioty poza terenem EOG przetwarzające dane osobowe użytkowników są zobowiązane do stosowania odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników. Zabezpieczenia te są konsekwencją: 
 
wprowadzenia przez kraj odbiorcy przepisów, które mogą być uznane za ochronę równoważną zabezpieczeniom zapewnianym na terenie EOG; 
 
umowy między firmą Ansell i danym podmiotem. Wszystkie podmioty grupy Ansell podlegają postanowieniom umów opartych na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej (między kontrolerami) (Decyzja Komisji C(2004)5721). 
 
6.3. Firma Ansell może przesyłać dane zanonimizowane i/lub agregowane do organizacji poza terenem EOG. W przypadku takiego transferu firma Ansell zapewnia istnieje zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczeństwo i spójność danych oraz wszystkich praw użytkownika dotyczących danych osobowych, którymi użytkownik dysponuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI
 
7.1. Firma Ansell dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są wymagane do osiągnięcia celów wymienionych w artykule 3 powyżej. 
 
7.2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celów określonych w artykule 3 powyżej lub do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody może spowodować utratę możliwości korzystania z całości lub części naszej Witryny. Firma Ansell usunie identyfikującą część danych osobowych, gdy nie są już one potrzebne do celów wymienionych w artykule 3 powyżej, chyba że występuje: 
 
nadrzędny interes firmy Ansell lub dowolnej strony trzeciej związany z możliwością identyfikacji danych osobowych, 
 
zobowiązanie prawne lub też nakaz sądowy lub administracyjny, który nie pozwala firmie Ansell na usunięcie części identyfikującej danych. 
 
7.3. Użytkownik rozumie, że kluczowy aspekt naszych działań marketingowych jest związany z zapewnieniem lepszego dopasowania naszych materiałów marketingowych do użytkownika. Firma Ansell dokonuje tego przez dostosowanie unikalnego profilu użytkownika na podstawie odpowiednich cech wymienionych w artykule 2 niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych, a następnie wykorzystuje ten profil w celu zapewnienia użytkownikowi komunikacji, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam dotyczących produktów i usług, które mogą interesować użytkownika. 
 
7.4. Firma Ansell zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, naruszeniem lub zniszczeniem. Dostęp personelu firmy Ansell i stron trzecich będzie udzielany tylko na zasadzie konieczności oraz podlegać ścisłym zobowiązaniom dotyczącym poufności. Użytkownik rozumie jednak, że zabezpieczenia te stanowią najlepsze możliwe działania, które jednak nie są gwarancją. 
 
7.5. W przypadku zarejestrowania w celu otrzymywania komunikacji, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam pocztą e-mail lub innymi osobistymi kanałami komunikacji elektronicznej, użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takiej komunikacji, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam przez kliknięcie łącza anulowania subskrypcji dostępnego w takiej komunikacji. 
 
8. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 
8.1. Użytkownik ma prawo do zażądania dostępu do wszystkich dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ansell. Firma Ansell zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za wiele następujących po sobie żądań dostępu, w wyraźny sposób przesyłanych w celu spowodowania uciążliwości lub szkód firmie Ansell. Każde żądanie musi określać, w związku z którym działaniem przetwarzania użytkownik chce skorzystać ze swojego prawa dostępu, a także określać, do których kategorii danych użytkownik chce uzyskać dostęp. 
 
8.2. Użytkownik ma prawo zażądać bezpłatnego poprawienia wszystkich niedokładnych danych, które go dotyczą. W przypadku przesłania żądania poprawy danych, do żądania należy dołączyć dowód nieprawidłowości danych, poprawy których zażądano. 
 
8.3. Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
8.4. Użytkownik ma prawo zażądać, by dane osobowe go dotyczące zostały usunięte, jeśli dane te nie są już wymagane w świetle celów określonych w artykule 3 powyżej lub też wycofania zgody na ich przetwarzanie. Jednakże należy pamiętać, że żądanie usunięcia danych zostanie ocenione przez firmę Ansell pod kątem: 
 
nadrzędnych interesów firmy Ansell lub dowolnej strony trzeciej, 
 
zobowiązań prawnych lub też nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą blokować usunięcie danych. 
 
Zamiast usunięcia danych można także poprosić firmę Ansell o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli (a) użytkownik podważy dokładność danych, (b) dane są przetwarzane do niewłaściwych celów lub (c) dane nie są już potrzebne do celów określonych w artykule 3 powyżej.
 
8.5. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli jest w stanie udowodnić, że ma istotne i uzasadnione powody powiązane z określonymi okolicznościami, prowadzące do takiego sprzeciwu. Jednakże jeśli zamierzone przetwarzanie kwalifikuje się jako marketing bezpośredni, użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez uzasadnienia. 
 
8.6. Użytkownik ma prawo otrzymania od nas wszystkich przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanej, popularnej formie czytelnej dla maszyn. 
 
8.7. Aby przesłać nam żądanie skorzystania z jednego lub większej liczby praw wymienionych powyżej, użytkownik może przesłać nam wiadomość e-mail na adres privacy@ansell.com. Wiadomość e-mail z wnioskiem o skorzystanie z praw nie będzie uznawana za zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób wykraczający poza wymagany do obsługi wniosku. Wniosek taki powinien wyraźnie określać, z którego prawa użytkownik chce skorzystać oraz powody takiej decyzji, jeśli są wymagane. Powinien być także opatrzony datą i podpisany oraz powinna mu towarzyszyć zeskanowana kopia ważnego dowodu tożsamości, potwierdzająca tożsamość użytkownika. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego firma Ansell może poprosić o podpisaną zgodę i dowód tożsamości. 
 
Firma Ansell niezwłocznie poinformuje użytkownika o otrzymaniu takiego wniosku. Jeśli wniosek okaże się poprawny, firma Ansell spełni go w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej trzydzieści (30) dni od otrzymania go. 
 
W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika przez firmę Ansell, użytkownik może zawsze skontaktować się z firmą Ansell za pośrednictwem adresu e-mail wymienionego powyżej. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi, ma prawo do złożenia skargi do odpowiedniego urzędu ochrony danych.